Czytania i psalmy - KRAB

Przejdź do treści
TEKSTY DO WYBORU W OBRZĘDACH MAŁŻEŃSTWA

                                                   PIERWSZE CZYTANIA BIBLIJNE

1. Stworzenie mężczyzny i kobiety l Rdz l,26-28.31a
Pierwsza  para ludzi została stworzona na obraz Boży i Bóg z upodobaniem na nią  spoglądał. Podobnie i dziś Bóg z upodobaniem spogląda na związek
małżeński zawarty według prawa i oparty na prawdziwej miłości.


Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg  rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje  nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą  ziemią i nad wszelkim płazem”. Stworzył więc Bóg człowieka na  swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.  Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i  rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;  abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad  wszelkim płazem”. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo  dobre.
Oto słowo Boże.

1. PSALM RESPONSORYJNY Ps 33[32], 12-13.18 i 20.21-22     POSŁUCHAJ
'
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,*
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.

Refren:  Pełna jest ziemia łaskawości Pana.                                                                                                      
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.                                                                                                                           
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.


2. Ustanowienie małżeństwa 2 Rdz 2,18-24
Mężczyzna  i kobieta są równi w ludzkiej godności. Zostali stworzeni, aby  wzajemnie sobie pomagać i uzupełniać się. W małżeństwie powinni dążyć do  doskonałej jedności.
Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do
mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało
nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu
zwierzęciu  polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to  Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spal,  wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z  żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją  przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest  kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała  niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna  opuszcza ojca swego i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Oto słowo Boże.

               2. PSALM RESPONSORYJNY Ps 148,1-2.3-4.9-10.11-13   POSŁUCHAJ

Refren. Niech imię Pana będzie pochwalone.

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Refren. Niech imię Pana będzie pochwalone.
Chwalcie Go, słońce i księżycu, *
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go nieba najwyższe *
i wody, które są nad niebem.

Refren. Niech imię Pana będzie pochwalone.
Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate.

Refren. Niech imię Pana będzie pochwalone.
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.

Refren. Niech imię Pana będzie pochwalone.


3. Małżeństwo Izaaka i Rebeki Rdz 24,48-51.58-67
Opatrzność Boża kieruje losami ludzi i czasem łączy w małżeństwie osoby pochodzące z różnych krajów.

Czytanie z Księgi Rodzaju
Sługa Abrahama rzekł do Labana: „Dziękowałem Panu, Bogu pana mego, Abrahama, że poprowadził mnie
drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi, czy chcecie
okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość; a jeśli nie — powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej”.
Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: „Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak.
Masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niech będzie ona żoną syna pana twego, jak Pan postanowił”.
Zawołali zatem Rebekę i spytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?” A ona odpowiedziała: „Chcę iść”.
Wyprawili  więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego  ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli: „Siostro nasza, wzrastaj w  tysiące nieprzeliczone: i niech potomstwo twoje zdobędzie bramy
swych  nieprzyjaciół!” Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i  ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i  odjechał. A Izaak, który wówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od  studni Lachaj-Rój; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed  wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś  Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i  spytała sługi: „Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez  pole?” Sługa odpowiedział: „To mój pan”. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i  zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego  dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy  Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce.
Oto słowo Boże.

            3. PSALM RESPONSORYJNY Ps 145[144], 8-9.10 i 15.17-18

Refren: Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla wszystkich swych dzieci.


4. Małżeństwo Tobiasza Tb 7,6-14
Przyszłość małżeństwa należy budować na ufności w Boga i w moc Jego błogosławieństwa.

Czytanie z Księgi Tobiasza
Raguel ucałował Tobiasza i przemówił do niego: „Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i
dobrego  ojca! O jakże wielkie nieszczęście, że oślepł mąż tak sprawiedliwy i  czyniący miłosierdzie”. I rzucił się na szyję Tobiasza, syna brata  swego, i zaczął płakać. I żona Edna zapłakała, a także płakała ich córka  Sara. I zabili baranka z trzody, i urządzili im gościnne przyjęcie. A  kiedy się wykąpali i umyli, i zasiedli do uczty,
rzeki Tobiasz do Rafała: „Bracie Azariaszu, powiedz Raguelowi, aby mi dał moją siostrę Sarę za żonę”. A
Raguel posłyszał te słowa i rzekł do młodzieńca: „Jedz i pij, i niech ci będzie dobrze tej nocy! Nie ma bowiem
żadnego człowieka, oprócz ciebie, który by miał prawo wziąć Sarę, córkę moją, za żonę, bracie. Także i ja nie
mam władzy dać jej innemu mężowi oprócz ciebie, ponieważ ty jesteś najbliższym krewnym. Ale teraz, moje
dziecko, muszę ci powiedzieć prawdę: Dałem ją już siedmiu mężom spośród naszych braci i wszyscy umarli tej
nocy, w której zbliżali się do niej. A teraz, dziecko, jedz i pij, a Pan będzie działał przez was". I rzekł Tobiasz:
„Nie będę jadł i pił tak długo, dopóki ty nie rozstrzygniesz mojej sprawy”. I rzekł mu Raguel: „Ja to robię. Ona
jest  dana tobie zgodnie z postanowieniem księgi Prawa Mojżesza i niebo też  postanowiło, abym ci ją dał. Weź więc swoją siostrę! Od teraz ty jesteś  jej bratem, a ona twoją siostrą. Jest ona dana tobie od dziś na zawsze.  Niech Pan nieba będzie, dziecko, łaskawy dla was tej nocy i niech okaże  wam miłosierdzie i da pokój!”
Potem zawołał Raguel córkę swoją Sarę, i przyszła do niego. A on ujął jej rękę i oddał ją Tobiaszowi, i rzekł:
„Weź  ją zgodnie z postanowieniem i wyrokiem zapisanym w księdze Prawa  Mojżesza, że należy ci ją dać za żonę. Masz ją i zaprowadź ją w zdrowiu  do swego ojca. A Bóg niebios niech was obdarzy pokojem”. I zawołał jej  matkę, i polecił, aby przyniosła zwój papirusu i napisał na nim  zaświadczenie o zawartym
małżeństwie i to, że daje mu ją za żonę, zgodnie z wyrokiem Prawa Mojżesza. Teraz dopiero zaczęli ucztować.
Oto słowo Boże.

                     4. PSALM RESPONSORYJNY Ps 33[32J. 12-13.18J20.21-22   POSŁUCHAJ

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Oczy Pana, zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

5. Modlitwa Tobiasza i Sary   5 Tb 8,4b-8
Tobiasz i Sara rozpoczynają życie małżeńskie od wspólnej modlitwy. Oddają chwałę Bogu i proszą o błogosławieństwo.

Czytanie z Księgi Tobiasza
Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby
okazał  nam miłosierdzie i ocalił nas”. Wstała i ona i zaczęli się modlić i  błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: „Bądź uwielbiony,  Boże ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez
wszystkie  pokolenia! Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia  po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną  ostoję — Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki.
I  Ty rzekłeś: Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu  pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę  moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i
pozwól razem dożyć starości!” I powiedzieli kolejno: „Amen. Amen!”
Oto słowo Boże.

          5. PSALM RESPONSORYJNY Ps 103[102],l-2.8il3.17-18a
Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.
Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

6.   Prz 31,10-13.19-20.30-31
Chwalić  należy niewiastą, co boi się Pana Podstawą wartości kobiety jest  wierność prawu Bożemu i pracowitość. Piękno zewnętrzne przemija, trwają  cechy charakteru, które podstawą szczęścia rodziny.

Czytanie z Księgi Przysłów
Niewiastę  dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej  ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez  wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie  rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera  dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne  jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk  jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.
Oto słowo Boże.
        
  6. PSALM RESPONSORYJNY Ps 128[127], 1-2.3.4-5   POSŁUCHAJ

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

7.   Pnp 2,8-10.14.16a;8,6-7a
Miłość jest potężna jak śmierć. Miłość ludzka jest obrazem miłości nadprzyrodzonej, która łączy człowieka z Bogiem.

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami
Ukochany  mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach.  Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym  murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i  mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź! Gołąbko  moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi  swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz  pełna wdzięku”. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. On mi powiedział:  „Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu,
jak pieczęć na twoim ramieniu,  bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak  Otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają  ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki”.
Oto słowo Boże.

       7. PSALM RESPONSORYJNY Ps 128 [127],1-2.3.4-5 ( Jak wyżej)

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

8.  Syr 26,1-4.13-16
Dobra kobieta jest światłem domu. Dobra żona jest wielkim darem dla mężczyzny. Piękny dzień ślubu jest jutrzenką nowego życia.

Czytanie z Księgi Syracydesa
Szczęśliwy  mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. Dobra żona  radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. Dobra żona,  to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją  Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone : i oblicze  jego wesołe w każdym czasie.
Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. , Dar Pana —  żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. Wdzięk nad  wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej.  Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety  między ozdobami jej
domu.
Oto słowo Boże.
                  8. PSALM RESPONSORYJNY Ps 34[33], 2-3.4-5.8  POSŁUCHAJ

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,*
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

9.   Jr 31,31-32a.33-34a
Nowe  przymierze Boga z ludźmi. Bóg zawarł przymierze z ludzkością, ponieważ  ją miłuje. Nowe przymierze, zapowiedziane przez proroka Jeremiasza,  zostało urzeczywistnione przez Chrystusa. Opiera się ono na prawie  miłości. Podobnie małżeństwo chrześcijańskie opiera się na miłości i  powinno naśladować przymierze między Bogiem a ludźmi przez swoją  trwałość.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
Pan mówi: „Oto nadchodzę dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak
przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
Lecz  takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach,  mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich  sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli  wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy  bowiem, od najmniejszego do największego, Mnie poznają”.
Oto słowo Boże.

                    9. PSALM RESPONSORYJNY Ps 112[111],1-2.3-4.7b-9

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Jego mocne serce zaufało Panu. Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.                                                                    ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
l. 1 J 4,7b
Aklamacja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

2. 1 J 4,8b.11
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg jest miłością, miłujmy się wzajemnie, jak Bóg nas umiłował.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

3. l J 4,12
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Aklamacja:. Alleluja, alleluja, alleluja.
4. 1 J 4,16
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim mieszka.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

                                                                                   EWANGELIE
1. EWANGELIA    Mt 5,l -12a
 Szczęście według nauki Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje
usta  i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do  nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą,  albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na  własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną  sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni  miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego  serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają  pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni,  którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich  należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam  urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko  złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w  niebie”.
Oto słowo Pańskie.

2. EWANGELIA    Mt 5,13-16    Światło świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus  powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól  utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na  wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie  może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i  nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy  są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli  wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

3.  EWANGELIA  Dłuższa: Mt 7,21.24-29   Krótsza: Mt 7,21.24-25    Dom zbudowany na skale

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa
niebieskiego,  lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego  więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z  człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz,  wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie  runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich  słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,  który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki,  zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był  wielki”. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się
Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.
Oto słowo Pańskie.

4.  EWANGELIA   Mt 19,3-6      Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Faryzeusze  przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie:  „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?” On  odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich  jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i  złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są  dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie  rozdziela”.
Oto słowo Pańskie.

5. EWANGELIA    Mt 22,35-40     Wielkie przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które
przykazanie  w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana,  Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”.  To jest największe i pierwsze
przykazanie. Drugie podobne jest do  niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych  dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Oto słowo Pańskie.

6. EWANGELIA   Mk 10,6-9     Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela

Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę:
dlatego  opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą  oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc  Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
Oto słowo Pańskie.
7. EWANGELIA   J 2,1-11    Jezus i Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej

Słowa Ewangelii według świętego Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i
Jego  uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają  już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa,  Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina
moja?” Wtedy Matka Jego  powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś  tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z  których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus:  „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich  powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni  zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się  winem — nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli —  przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia  najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś  dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w  Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego  uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

8. EWANGELIA    J 15,9-12      Trwajcie w mojej miłości

Słowa Ewangelii według świętego Jana
W  czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak  Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!  Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości  mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego  miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość  wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.
Oto słowo Pańskie.

9. EWANGELIA    J 15,12-16     Miłość na wzór Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana
W  czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest  moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was  umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje  oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli  czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa  nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem  oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie  wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał — aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.
Oto słowo Pańskie.
10.  EWANGELIA   Dłuższa: J 17,20-26   Krótsza: J 17,20-23    Aby stanowili jedno

Słowa Ewangelii według świętego Jana
W  czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się  tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi,  którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili  jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas  jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi  dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat  poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie  umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną  tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo  umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat  Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie  posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą  Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.
Oto słowo Pańskie


Wróć do spisu treści